Cinabarit
HgS

Nalazište: Često zastupljen mineral. U Hrvatskoj ga ima kod Čabra i na Samoborskoj Gori.
Najveća nalazišta su u Italiji, Sloveniji (Idrija) i Španjolskoj.

Boja: Grimizno crvene, smeđe, crvene boje

Osnovni podaci: Kristalizira u trigonskom sustavu. Rijetki su kristali, uglavnom tvori zrnaste i zemljaste agregate i kore.
Tvrdoće je 2-2,5. vrlo dobro se kala, djelomično je proziran, ima crveni ogreb i dijamantni sjaj.
Cinabarit nastaje hidrotermalno i pneumatolitno u aktivnim vulkanima. Čest je i u sekundarnim nanosima.

Ostali podaci: Važna je ruda za dobivanje žive. Upotrebljava se u proizvodnji boja.
Cinabarit je posebno lijep mineral ali radi vrlo male tvrdoće i osjetljivosti na povišene temperature ne može ga se koristiti kao ukrasni kamen.

cinabarit

sraslaci cinabarita