Realgar
AsS

Nalazište: Rijetko zastupljen mineral. U Hrvatskoj ga ima na Medvednici kod Gornje Bistre.
Francuska, Rumunjska, Švicarska, SAD, Japan.

Boja: Crvena, narančasto crvena

Osnovni podaci: Kristalizira u monoklinskom sustavu. Rijetki su kristali, najčešće su prevlake na drugim mineralima (kalcitu) i zrnasti i zemljasti agregati. Nastaje pneumolitno.
Tvrdoće je 1-1,5. Ima slabu kalavost, lom je školjkast a ogreb svijetlo narančast. Djelomično je proziran, ima dijamantni a na prijelomu mastan sjaj. Na zraku oksidira i prelazi u žuti auripigment.

Ostali podaci: Upotrebljava se u proizvodnji boja a ponekad za dobivanje arsena.